مشاوره و برنامه ریزی
چرا کمک آزمون ؟ پاسخ به این سوال از دیدگاه کمک آزمونی ها
پیامک های رضایتمندی برخی از پذیرفته شدگان آزمون های حقوقی 1397
جلسه دوم مشاوره تخصصی خواندن نکات یا یافتن نکات
چرا داوطلب نکته را می خوانداما نکته را نمی یابد؟
چرا امسال قبول نشدم و چگونه باید قبول شوم ؟
مشاوره تخصص آزمون وکالت 97 توسط استاد مهدی صیادی پیرامون معرفی بسته تضمینی آزمون وکالت
نمایش بیشتر 3/6
بسته تضمینی آزمون وکالت به همراه منبع اصلی و برنامه ریزی
قیمت پرداخت : 1355000 تومان
قیمت اصلی : 1693750 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1780000 تومان
قیمت اصلی : 2225000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2995000 تومان
قیمت اصلی : 3743750 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2570000 تومان
قیمت اصلی : 3212500 تومان
اضافه به سبد خرید
بسته تضمینی آزمون قضاوت به همراه منبع اصلی و برنامه ریزی
قیمت پرداخت : 16800000 تومان
قیمت اصلی : 2100000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1300000 تومان
قیمت اصلی : 1625000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2165000 تومان
قیمت اصلی : 2706250 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2540000 تومان
قیمت اصلی : 3175000 تومان
اضافه به سبد خرید
بسته تضمینی آزمون دکتری به همراه منبع اصلی و برنامه ریزی
قیمت پرداخت : 850000 تومان
قیمت اصلی : 1062500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1000000 تومان
قیمت اصلی : 1250000 تومان
اضافه به سبد خرید
بسته تضمینی آزمون کارشناسی ارشد به همراه منبع اصلی و برنامه ریزی
قیمت پرداخت : 1150000 تومان
قیمت اصلی : 1437500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 900000 تومان
قیمت اصلی : 1125000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب قوانین دست نویس
قیمت پرداخت : 9000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 5400 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 20700 تومان
قیمت اصلی : 23000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 5400 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 18000 تومان
قیمت اصلی : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 25200 تومان
قیمت اصلی : 28000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 14400 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 27000 تومان
قیمت اصلی : 30000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 23400 تومان
قیمت اصلی : 26000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 20700 تومان
قیمت اصلی : 23000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 20700 تومان
قیمت اصلی : 23000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 31500 تومان
قیمت اصلی : 35000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب چهارگزینه ای وکیل یار
قیمت پرداخت : 63000 تومان
قیمت اصلی : 70000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 67500 تومان
قیمت اصلی : 75000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 63000 تومان
قیمت اصلی : 70000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 76500 تومان
قیمت اصلی : 85000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 68400 تومان
قیمت اصلی : 76000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 68400 تومان
قیمت اصلی : 76000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 126000 تومان
قیمت اصلی : 140000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب صفر تا صد
قیمت پرداخت : 49500 تومان
قیمت اصلی : 55000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 81000 تومان
قیمت اصلی : 90000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 81000 تومان
قیمت اصلی : 90000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 88200 تومان
قیمت اصلی : 98000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 81000 تومان
قیمت اصلی : 90000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 81900 تومان
قیمت اصلی : 91000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه متون فقه
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 31500 تومان
قیمت اصلی : 35000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 72000 تومان
قیمت اصلی : 80000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب تندخوانی
قیمت پرداخت : 5400 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7200 تومان
قیمت اصلی : 8000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10800 تومان
قیمت اصلی : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10800 تومان
قیمت اصلی : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7200 تومان
قیمت اصلی : 8000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10800 تومان
قیمت اصلی : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 9000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 4500 تومان
قیمت اصلی : 5000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه تصویری نکته و تست مفهومی
قیمت پرداخت : 86400 تومان
قیمت اصلی : 96000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 122400 تومان
قیمت اصلی : 136000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 72000 تومان
قیمت اصلی : 80000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 79200 تومان
قیمت اصلی : 88000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 108000 تومان
قیمت اصلی : 120000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 79200 تومان
قیمت اصلی : 88000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 64800 تومان
قیمت اصلی : 72000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه تصویری نکات احتمالی با متد تندیابی و تندخوانی
قیمت پرداخت : 36000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 36000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 36000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 36000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 54000 تومان
قیمت اصلی : 60000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 72000 تومان
قیمت اصلی : 80000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه صوتی کارگاه قانون خوانی
قیمت پرداخت : 45000 تومان
قیمت اصلی : 50000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 36000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 72000 تومان
قیمت اصلی : 80000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب شرح جدولی
قیمت پرداخت : 12800 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 16000 تومان
قیمت اصلی : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 18400 تومان
قیمت اصلی : 23000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 17600 تومان
قیمت اصلی : 22000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 20000 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب میکرونکات
قیمت پرداخت : 18000 تومان
قیمت اصلی : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 14400 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب گزیده آرای وحدت رویه و سوالات احتمالی
قیمت پرداخت : 14400 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 18000 تومان
قیمت اصلی : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه متون حقوقی
قیمت پرداخت : 36000 تومان
قیمت اصلی : 40000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 27000 تومان
قیمت اصلی : 30000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 25200 تومان
قیمت اصلی : 28000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 22500 تومان
قیمت اصلی : 25000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 34200 تومان
قیمت اصلی : 38000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 18000 تومان
قیمت اصلی : 20000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 13500 تومان
قیمت اصلی : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 13500 تومان
قیمت اصلی : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه کتب دوره پیشرفته حقوق مدنی
قیمت پرداخت : 5950 تومان
قیمت اصلی : 7000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 8500 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 11900 تومان
قیمت اصلی : 14000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7225 تومان
قیمت اصلی : 8500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7225 تومان
قیمت اصلی : 8500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7565 تومان
قیمت اصلی : 8900 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6715 تومان
قیمت اصلی : 7900 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7225 تومان
قیمت اصلی : 8500 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه قوانین پلکانی
قیمت پرداخت : 9600 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10200 تومان
قیمت اصلی : 17000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 8400 تومان
قیمت اصلی : 14000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 9600 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10200 تومان
قیمت اصلی : 17000 تومان
اضافه به سبد خرید
مجموعه قوانین ساده
قیمت پرداخت : 9600 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 0 تومان
قیمت اصلی : 0 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3000 تومان
قیمت اصلی : 5000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 900 تومان
قیمت اصلی : 1000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2250 تومان
قیمت اصلی : 2500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1350 تومان
قیمت اصلی : 1500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 900 تومان
قیمت اصلی : 1000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2430 تومان
قیمت اصلی : 2700 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 35400 تومان
قیمت اصلی : 59000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 23400 تومان
قیمت اصلی : 39000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 5400 تومان
قیمت اصلی : 9000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7800 تومان
قیمت اصلی : 13000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 8400 تومان
قیمت اصلی : 14000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 8400 تومان
قیمت اصلی : 14000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10200 تومان
قیمت اصلی : 17000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1800 تومان
قیمت اصلی : 2000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 11400 تومان
قیمت اصلی : 19000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3000 تومان
قیمت اصلی : 5000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1800 تومان
قیمت اصلی : 2000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3600 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3600 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10800 تومان
قیمت اصلی : 18000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 1350 تومان
قیمت اصلی : 1500 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 4800 تومان
قیمت اصلی : 8000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 12600 تومان
قیمت اصلی : 21000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7800 تومان
قیمت اصلی : 13000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7200 تومان
قیمت اصلی : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 2400 تومان
قیمت اصلی : 4000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3600 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 9600 تومان
قیمت اصلی : 16000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7200 تومان
قیمت اصلی : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 3600 تومان
قیمت اصلی : 6000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 8400 تومان
قیمت اصلی : 14000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 10200 تومان
قیمت اصلی : 17000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6000 تومان
قیمت اصلی : 10000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 7200 تومان
قیمت اصلی : 12000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 9000 تومان
قیمت اصلی : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 6600 تومان
قیمت اصلی : 11000 تومان
اضافه به سبد خرید
قیمت پرداخت : 9000 تومان
قیمت اصلی : 15000 تومان
اضافه به سبد خرید
شمارهای تماس
02166129950 , 02166129951
02166129952 , 02166129953
%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
 
با تشکر ! اطلاعات شما ذخیره شده است
Sending failed !
کتاب ها
بسته های تضمینی
تدریس صوتی
تدریس تصویری
آدرس:تهران-میدان انقلاب-خیابان آزادی-بعداز جمالزاده شمالی-ساختمان139-پلاک61-طبقه اول واحد 12
© 2019 Made by devgraphic studio